top of page
משרד מינקוביץ צילום: נמרוד לוי

במשך שנים רבות מטפל משרד מינקוביץ עורכי דין בפרויקטים של נדל״ן בהיקפים גדולים במסגרתם נבנו אלפי יחידות דיור ושטחים מסחריים. המשרד נותן ייעוץ משפטי שוטף ללקוחותיו ברמה מקצועית גבוהה כיאה למשרד עורכי דין וותיק .

פרויקטי נדלן

הקמת ישובים ושכונות מגורים

 כ-1,250 דירות צמודות קרקע

משרד מינקוביץ עורכי דין טיפל בכל הנושאים המשפטיים הכרוכים בהקמת הישוב כוכב-יאיר הכולל כ- 1,250 דירות צמודות קרקע. הישוב הוקם ביוזמתו ובניהולו של השר לשעבר ח״כ מיכאל איתן באמצעות פיתוח כוכב-יאיר אגודה שיתופית בע"מ, ועמותת כוכב יאיר. המשרד טיפל מהמסד עד הטפחות. הכנת תכנית בנין עיר, פיתוח, בניית בתים, מבני הציבור, כבישים, מדרכות, בתי ספר, גני ילדים, מעונות, בתי כנסת, מרכז ספורט. הטיפול כלל עריכת חוזים עם רשות מקרקעי ישראל, מתכננים, יועצים, מפקחים, נותני שירותים, מכרזים, חוזים עם קבלנים לבניית בתים ועבודות פיתוח, חוזים בין הדיירים לבין הקבלנים, ייצוג בהליכים משפטיים נגד קבלנים, חייבים, מוסדות ממשלתיים ומשרדי ממשלה.

01    פרויקט הקמת הישוב כוכב-יאיר

כ- 1,300 דירות צמודות קרקע

משרד מינקוביץ עורכי דין נתן יעוץ משפטי ל- 3 עמותות שעסקו בהקמת הישוב. הישוב כולל כ- 1,300 דירות צמודות קרקע. הייצוג כלל הכנת חוזים עם חברת שיכון ופיתוח בע"מ ביחס להקמת תשתיות בישוב, הטיפול כלל עריכת חוזים עם רשות מקרקעי ישראל, מתכננים, יועצים, מפקחים, נותני שירותים, מכרזים, חוזים עם קבלנים לבניית בתים ועבודות פיתוח, חוזים בין הדיירים לבין הקבלנים, ייצוג בהליכים משפטיים נגד קבלנים, חייבים, מוסדות ממשלתיים ומשרדי ממשלה.

02     פרויקט הקמת הישוב "צור יגאל" 

כ- 246 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין ייצג בעלים וחברות קבלניות לצורך בניית שכונת מגורים בה נבנו 11 בנינים בהם כ- 246 דירות. המשרד טיפל בכל נושא התכנון, שינוי תכנית בנין עיר, שינוי ייעוד, חוזים עם קבלנים, מתכננים, קוני דירות, וכלל הנושאים הקשורים לביצוע הבנייה, אכלוס הדירות, הליכי פרצלציה, רישום בתים משותפים, ורישום בעלויות ומשכנתאות בלשכת רישום המקרקעין.

03     פרויקט בניית שכונת מגורים בפ״ת

כ- 900 דירות ושטחים מסחריים

משרד מינקוביץ עורכי דין מטפל בפרויקט פינוי בינוי באזור הישן המרכזי של ראש העין הידוע כמע"ר ראש העין, בהיקף בניה של כ- 900 דירות ושטחים מסחריים. השירות המשפטי כלל משא ומתן עם רשות מקרקעי ישראל, עיריית ראש העין, הועדה המקומית לתכנון ובניה, החברה הכלכלית לראש העין, שינוי תכנית בנין עיר, תוספת יחידות דיור.

המשרד טיפל בכ- 80 פינויים של פולשים ומחזיקים שלא כדין, חלקם בהסכמה וחלקם באמצעות צווי פינוי של בית המשפט לאחר הגשת תביעות לפינוי מקרקעין. 

המשרד ייצג קוני דירות, יזמים וחברות קבלניות בפני מוסדות התכנון, וועדות ערר, בתי המשפט ורשות המיסים.

04     הקמת שכונת מגורים בראש העין

כ- 34 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין טיפל בהקמת 34 קוטגים בישוב בת הדר בקרבת העיר אשקלון. המשרד טיפל בכל נושא התכנון, שינוי ייעוד, חוזים עם קבלנים, מתכננים, קוני דירות, וכלל הנושאים הקשורים לביצוע הבנייה, אכלוס הדירות, הליכי פרצלציה, ורישום בעלויות ומשכנתאות בלשכת רישום המקרקעין.

05     הקמת שכונת קוטג'ם בישוב בת הדר

כ- 200 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין ייצג עמותה אשר הוקמה לצורך בניה והתיישבות. העמותה בנתה דירות עבור כ- 2,500 משפחות במספר ערים. המשרד נתן שירות משפטי לעמותה ביחס לחוזים עם קבלנים לבניית כ- 200 דירות בעיר רמלה. השירות המשפטי כלל את הכנת כל החוזים והמכרזים לצורך הקמת השכונה, חוזים עם רשויות מוסמכות, קבלנים, נותני שירותים, יועצים וקוני דירות.

06     פרויקט הקמת שכונת מגורים ברמלה

כ- 250 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין ייצג עמותה אשר הוקמה לצורך בניה והתיישבות. העמותה בנתה דירות עבור כ- 2,500 משפחות במספר ערים. המשרד נתן שירות משפטי לעמותה ביחס לחוזים עם קבלנים לבניית כ- 250 דירות בעיר לוד. השירות המשפטי כלל את הכנת כל החוזים והמכרזים לצורך הקמת השכונה, חוזים עם רשויות מוסמכות, קבלנים, נותני שירותים, יועצים וקוני דירות.

07     פרויקט הקמת שכונת מגורים בלוד
01
02
03
04
05
06
07
001
002
003
004
005
006
007
008

פרויקטים נוספים של הקמת בניני מגורים

כ- 300 דירות

01    בניית 12 בנינים בגוש הגדול בת״א

משנת 1988 משרד מינקוביץ עורכי דין מרכז בעלי זכויות בגוש הגדול בתל אביב-יפו. המשרד ארגן בעלי זכויות בקבוצות לצורך השתתפות בייחוד זכויות לבניה בעיקר במבנן מספר 2 בגוש הגדול לבניית כ- 300 דירות ב- 12 בנינים. 

השירות המשפטי כלל הכנת הסכמי שיתוף במקרקעין, הכנת תכנית בנין עיר לעיצוב אדריכלי, הכנת חוזים עם מתכננים ויועצים לביצוע בניה עצמית, טיפול משפטי בהוצאת היתרי בניה, הכנת חוזים עם קבלנים לביצוע הבניה, הכנת חוזים עם בנק נותן מימון לבניית הבנינים. המשרד נתן שירות משפטי בנושא המיסוי, תשלומי איזון בין בעלי הזכויות, טיפול משפטי כנאמן לצורך הקמת שפ"פ (שטח פרטי פתוח), הכנת צוי רישום בית משותף, רישום בעלויות והמשכנתאות בפנקסי המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין.

הבניה הסתיימה והדירות אוכלוסו . לאתר דניה סיבוס

כ- 32 דירות

02     בניין בגוש הגדול ברחוב ארתור רובינשטיין 12 בת״א

משרד מינקוביץ עורכי דין טיפל בהכנת תכנית בנין עיר למגרש. המשרד מטפל בייצוג בעל המגרש במוסדות התכנון וועדת ערר לתכנון ובניה תל אביב. המשרד מטפל בהכנת בקשה להיתר בניה. הכנת חוזים בין בעלי המגרש, הכנת חוזים לעסקאות קומבינציה, חוזי בניה עצמית, חוזים עו קוני דירות, רישום צו בית משותף ורישום בעלויות ומשכנתאות בלשכת רישום המקרקעין.

כ- 576 דירות

03     בניית 17 בנינים בפתח תקווה

משרד מינקוביץ עורכי דין ייצג בעלים וחברות קבלניות לצורך בניית שכונת מגורים בה נבנו 11 בנינים על ידי 3 חברות קבלניות, בהיקף של כ-246 דירות, וכן 6 בנינים בהם נבנו כ-330 דירות. המשרד טיפל בכל נושא התכנון, שינוי תכנית בנין עיר, שינוי ייעוד, חוזים עם קבלנים, מתכננים, קוני דירות, וכלל הנושאים הקשורים לביצוע הבניה, אכלוס הדירות, הליכי פרצלציה, רישום בתים משותפים, ורישום בעלויות ומשכנתאות בלשכת רישום המקרקעין, יצוג בעלי המגרש  בבית המשפט. 

180 דירות

פרויקט בניית 3 בנינים בפתח תקווה

משרד מינקוביץ עורכי דין מייצג בעלים וחברות קבלניות לבנייה של 3 בנינים בהם 180 דירות. השירות המשפטי כולל טיפול משפטי בכל נושאי התכנון, שינוי תכנית בנין עיר, שינוי ייעוד, חוזים עם קבלנים, עם מתכננים, עם קוני דירות. טיפול משפטי במתן ליווי בנקאי והלוואות מבנק למימון הבניה, רישום צו בית משותף, רישום בעלויות ורישום משכנתאות בלשכת רישום המקרקעין. 

כ- 72 דירות

04     בניית בנין 60 דירות ובניית 12 קוטג'ים בראשון לציון

משרד מינקוביץ עורכי דין טיפל בייצוג בעלי מקרקעין לצורך ייחוד זכויותיהם בהתאם לתכנית בנין עיר רצ/4/3/2/1. עריכת חוזי שיתוף בין בעלי המקרקעין, חוזים עם בנק נותן ליווי בנקאי לבניית הפרויקט. עריכת חוזים עם קבלנים לבניית בנין בו 60 דירות ובניית 12 קוטג'ים. טיפול ברישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין.

כ- 200 דירות

05     בניית 13 בנינים בישוב צור יצחק

משרד מינקוביץ עורכי דין טיפל ומטפל בשתי עמותות העוסקות בבניית כ- 200 דירות בישוב צור יצחק. 

השירות המשפטי כולל טיפול בשינוי תכנית בנין עיר, הכנת מכרזים, משא ומתן עם משרד הבינוי והשיכון, חברת "ערים" חברה  ממשלתית לפיתוח, חוזים עם קבלנים, רוכשי דירות ורישום הזכויות.

כ- 100 דירות

06     בניית 8 בנינים בחולון

משרד מינקוביץ עורכי דין נתן שירות משפטי לבניית 8 בנינים בהם כ- 100 דירות. שירות משפטי ביחס לבקשות היתרי בנייה, חוזי מכר עם קוני דירות, ורישום בעלויות ומשכנתאות בלשכת רישום המקרקעין.

כ- 50 דירות

07     פינוי בינוי ברחובות אפריים ומנשה ברמת גן

משרד מינקוביץ עורכי דין ייצג דיירים בחוזים עם חברת דיור לעולה בע"מ, לבניית בנינים בהם כ- 50 דירות. המשרד ייצג את בעלי הזכויות במקרקעין בבית המשפט בתביעות של פינוי וסילוק יד, ובחוזים לפיהם בעלי זכויות במקרקעין קיבלו דיור חליף, כלומר דירות חדשות במקום הדירות הישנות אותם פינו.

28 דירות ו- 6 חנויות

08     בניית בנין ברחוב זבולון 32 בעיר קריית אתא

משרד מינקוביץ עורכי דין נותן שירות משפטי לחברה אשר בנתה בנין בקריית אתא בו 28 דירות ו-6 חנויות. השירות המשפטי כלל הגשת תביעות נגד בעלים במגרש. מינוי כונס נכסים לבעלים במגרש. הכנת חוזה עם חברה קבלנית לבניית הבנין, חוזים עם מתכננים ויועצים, חוזי מכר דירות עם קוני דירות וחנויות. המשרד מטפל ברישום צו בית משותף ורישום הבעלות ביחס לדירות ולחנויות בלשכת רישום המקרקעין.

0001
0002
0003
0004
0005
0006

פרויקטים של תמ"א 38

29 דירות

הוחל בבניית בנין חדש. המשרד נותן שירות משפטי לבעלי הדירות, בשיתוף אדירכל, מהנדס בנין ושמאי מקרקעין, הנותנים ייעוץ לבעלי הדירות, במטרה למקסם את התמורה המגיעה להם בגודל הדירות החדשות, ובמפרט הטכני של הדירות והבנין. לאחר אישור התכנון על ידי בעלי הדירות, טיפל המשרד בעריכת מעין מכרז בין קבלנים לביצוע הבנייה. נבחר קבלן על ידי בעלי הדירות. המשרד טיפל בעריכת חוזה לבניית הבנין החדש בין בעלי הדירות לחברה מבצעת, ובין החברה המבצעת לבין מתכננים ויועצים. המשרד טיפל  בעריכת הסכם ליווי בנקאי לבניית הבנין, למימון הבנייה וההוצאות הנדרשות. המשרד טיפל בהיתר בנייה, מסירת ערבויות בנקאית לבעלי הדירות בשווי הדירות החדשות, תשלום דמי שכירות לבעלי הדירות למשך כל תקופת הבנייה, ומתן ערבות בנקאית להבטחת תשלום דמי השכירות.  

לכתבה באתר גלובס

לעמוד פייסבוק של מטרופוליס (פ.א.א) 2011 יזמות אורבנית בע״מ

01     תמ''א 38/2 הריסה ובנייה ביהודה המכבי 49 בת״א

כ- 92 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין נותן שירות משפטי לבעלי הדירות תוך קבלת ייעוץ לבעלי הדירות מאדריכל, מהנדס בנין ושמאי מקרקעין, במטרה למקסם את התמורה המגיעה לבעלי הדירות, הן בגודל הדירה החדשה והן במפרט הטכני שלה ושל הבנין החדש. לאחר אישור התכנון על ידי בעלי הדירות טיפל המשרד בעריכת מעין מכרז בין קבלנים לביצוע הפרויקט. לאחר בחירת החברה המבצעת את הפרויקט, נחתם הסכם לבניית הבניין החדש בין בעלי הדירות לחברה המבצעת, ובין החברה המבצעת לבין מתכננים ויועצים. המשרד נותן ייעוץ משפטי בעת הגשת הבקשה להיתר בניה, והכנת המסמכים הנדרשים על ידי עריית תל אביב-יפו לצורך הגשת היתר בנייה. 

לאתר הקבלן המבצע חברת מטרופוליס (פ.א.א) 2011 יזמות אורבנית בע״מ

02     פרויקט בנייה ברחוב רידינג 24-22 בת״א

22 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין נותן שירות משפטי לבעלי הדירות תוך קבלת ייעוץ מאדריכל, מהנדס בניין ושמאי מקרקעין, הנותנים שירות לבעלי הדירות, במטרה למקסם את התמורה המגיעה לבעלי הדירות, הן בגודל הדירה החדשה והן במפרט הטכני שלה ושל הבנין החדש. לאחר אישור התכנון על ידי בעלי הדירות המשרד מטפל בעריכת מעין מכרז בין קבלנים לביצוע הפרויקט. לאחר בחירת חברה מבצעת יערך עמה חוזה לביצוע הפרויקט תוך מתן ערבויות בנקאיות לבעלי הדירות הכוללים ערבות בנקאית בשווי הדירה החדשה, ערבות בנקאית להבטחת דמי שכירות לבעלי הדירות בתקופת הבניה, ערבות בנקאית להבטחת תשלומי מס וערבות בנקאית לתקופת הבדק.

03     תמ"א 38/2 רחוב מודיליאני 11 בת״א

20 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין נותן שירות משפטי לבעלי הדירות, בשיתוף אדירכל, מהנדס בנין ושמאי מקרקעין, הנותנים ייעוץ לבעלי הדירות, במטרה למקסם את התמורה המגיעה להם בגודל הדירות החדשות, ובמפרט הטכני של הדירות והבנין. בעלי הדירות חתמו על כתב כוונות ועקרונות להסכם פינוי בינוי.

04         פרויקט תמ"א 38/2 ברחוב קרניצי ברמת גן

30 יחידות דיור

משרד מינקוביץ עורכי דין נותן שירות משפטי לבעלי הבניין הישן בביצוע פרויקט תמ"א 38/1 שחזור הבנין, תוספת שטחים ותוספת קומות. ניהול משא ומתן עם חברה לביצוע הבנייה.

05         תמ"א 38/1 ברחוב בוגרשוב 74 בת״א

2,200 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין מייצג בעלי דירות, לאחר שנבחר על ידי עיריית רמלה למאגר עורך דין ללווי משפטי של דיירים בעיר רמלה בפרויקט פינוי בינוי, ובניה בהתאם לתמ"א 38, בהיקף רחב ביותר של כ- 2,200 יחידות דיור.

הפרוייקט מתוכנן כחלק מהתחדשות עירונית בשיתוף עם עיריית רמלה.

06        פרויקט פינוי בינוי ותמ"א 38 ברמלה

כ- 120 דירות

משרד מינקוביץ עורכי דין מייצג בעלי דירות ברחוב אושיסקין 5 בנתניה ונותן להם שירות משפטי בפרויקט פינוי בינוי לפיו היזם יצחק תשובה השקעות בע"מ יבנה במקום הבניין הקיים בניין חדש רב קומות למגורים, מסחר, תעסוקה, משרדים.

 

בבניין החדש יהיו 4 קומות מרתפים לחניה ושירות, קומת קרקע בחלקה לשטחי מסחר, 5 קומות לתעסוקה או משרדים, קומה לשטח ציבורי עירוני וכן 22 קומות לדירות מגורים. לבעלי הדירות בבניין הקיים תינתנה במהלך הבנייה ערבויות בנקאיות בשווי הדירה החדשה וערבויות בנקאיות להבטחת תשלום דמי שכירות במהלך הבנייה.

07        פרויקט פינוי בינוי ותמ"א 38 בנתניה
0007
00002
00003
00001

הכנת תכניות בנין עיר

16,000 יחידות דיור ושטחי מסחר

עו"ד אליהו מינקוביץ יחד עם ארבעה עורכי דין נוספים מונו על ידי בית המשפט כמנהלים לניהול חלקה 204 בגוש 6896, מתחם הידוע בשם "הגוש הגדול".

על המנהלים הוטל על ידי בית המשפט התפקיד ליזום תכנית בנין עיר המתייחסת לשטח המערבי של הגוש הגדול בהיקף של כ- 500 דונם, יחד עם רשות מקרקעי ישראל שבבעלותה כ- 700 דונם, ויחד עם עיריית תל אביב-יפו. התכנית משתרעת על שטח של כ- 1,300 דונם. התכנית מיועדת לבניה למגורים, למסחר ולמלונאות בהיקף של כ- 16,000 יחידות דיור, ואלפי מ"ר של משרדים, מסחר ומלונאות. התכנון היה כרוך בפינויים בהיקפים גדולים. פונה שדה תעופה ״שדה דב״, ופונו נכסים המוחזקים על ידי צה"ל וחברת החשמל לישראל. התכנית אושרה בשם: רובע שדה דב – תא/4444. התכנית מחלקת את השטח לשלושה מתחמי תכנון. לכל אחד ממתחמי התכנון תוכן תכנית מפורטת. כחלק ממערך הבינוי כ- 35 מגדלים, המלווים את הצירים המרכזיים ברובע: אבן גבירול, איינשטיין, והטיילות הראשיות.

לכתבה באתר גלובס , כלכליסט

לכתבה באתר גלובס, Ynet

01     הכנת תב"ע ל- 16,000 יח"ד בת״א ושטחי מסחר - הגוש הגדול

660 דירות, שטחי מסחר ומשרדים

משרד מינקוביץ עורכי דין מטפל בהכנת תכנית בנין עיר בתל אביב-יפו לבניית 660 דירות בהיקף של כ- 64,800 מ"ר, 1,500 מ"ר למסחר, ו- 50,000 מ"ר לתעסוקה, סה"כ – 116,300 מ"ר, ב- 3 בנינים בני 32 קומות, מעל מסד של 4 קומות לדירות קטנות ושטחי ציבור או מסחר, ובניין בין 37 קומות, מעל קומות מסד של 4 קומות למבני ציבור או מסחר. הטיפול המשפטי כולל הסכם שיתוף בין בעלי זכויות בדירות קיימות, התקשרות עם אדריכל, שמאי, מנהל פרויקט, עיריית תל אביב-יפו. דיונים במוסדות התכנון של עיריית תל אביב-יפו, הועדה המקומית והוועדה המחוזית.

למצגת התכנית לחץ כאן

02      הכנת תב"ע במתחם הקאנטרי קלאב בת״א

כ- 140 דירות, 1,045 מ"ר מסחר, 925 מ"ר משרדים

משרד מינקוביץ עורכי דין מטפל בהכנת תכנית בנין עיר ברחוב סוקולוב בעיר הרצליה להקמת כ- 140 דירות, 1,045 מ"ר מסחר, 925 מ"ר משרדים.

המשרד נותן שירות משפטי בייעוץ ליזם התכנית בהגשת מסמכי התכנית לועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה, למינהל התכנון ולועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב. עורכי הדין מהמשרד מופיעים בפני מוסדות התכנון.

03      הכנת תכנית ברחוב סוקולוב בהרצליה

bottom of page